سنگدانه

، قطعات بتنی پيش ساخته و پيشRCCP،با توجه به اهميت کيفيت و دانه بندی شن و ماسه برای طراحی و ساخت انواع بتن های آماده

.تنيده، واحد توليد شن و ماسه ايران فريمکو تامين کليه نياز سنگدانه های مصرفی در بخش های مختلف را برعهده دارد
تامين منابع شن و ماسه از معادن طبيعی و غنی رودخانه ای کردان با بافت متراکم سنگهای رسوبی و آتشفشانی، نداشتن مواد مضر و گل و لای و نظارت مستمر واحد تحقيق و توسعه و کنترل کيفيت برای توليد يکنواخت بر اساس نياز پيش بينی شده برای هر محصول و استفاده از فنآوریروزوخلاقيتهایويژهومشخصاتودانهبندیمنطبقبااستانداردملی302 شنوماسهايراناينامکانرابرایايرانفريمکو فراهم کرده است تا بجای تامين شن و ماسه مورد نياز خود از ديگر واحدها که قادر به تامين سنگدانه ها بر طبق مشخصات مرحله طراحی نميباشند، کليه نيازهای خود را بر اساس مشخصات و دانه بندی مرحله طراحی تامين نمايد.